• بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، میدان فولاد، خیابان ششم، بلوک ۵۰۴ و ۵۰۵ بی، مجموعه بهیار صنعت سپاهان، طبقه دوم اداری
  • ۸ الی ۳۳۹۳۲۲۷۶ ۳۱ ۰۰۹۸